Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /www/j/o/u81397/public_html/zivotopis.php on line 4

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/j/o/u81397/public_html/zivotopis.php on line 4

CURRICULUM VITAE

prof. Ing. Jozef MEDVEĎ, PhD.
Dátum a miesto narodenia: 16. septembra 1950, Bacúch

Kvalifikácia
VŠE: Národohospodárska fakulta Bratislava, odbor Financie, rok ukončenia 1977
CSc.: "Devízovo - finančné aspekty zahraničného cestovného ruchu" obhájená v roku 1983 - odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky - financie
doc.: v r. 1985 vymenovaný za docenta pre vedný odbor „Odvetvové a prierezové ekonomiky", v januári 1991 potvrdený vedeckou radou FESCR VŠE na základe habilitačného spisu - súboru prác na tému „Vybrané problémy financovania nevýrobných odvetví služieb"

prof.: v r. 2011 vymenovaný za profesora pre vedný odbor 3.1.14. „Sociálna práca" v špecializácii financovanie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, inauguračná prednáška na tému: „Viaczdrojové financovanie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (zabezpečenia) v Slovenskej republike" (09/2009)Priebeh doterajšej praxe
1977 - 1979 odborný asistent - Katedra financií NHF VŠE
1979 - 1980 ŠBŠS pobočka, krajská správa v Banskej Bystrici - odborná stáž
1980 - 1995 VŠE FESCR a Ekonomická fakulta UMB (odborný asistent, docent, vo funkciách tajomník fakulty, prodekan pre rozvoj, dekan /1990 - 1993/ a vedúci katedry financií)
1994 - 1998 Banka Slovakia, a.s. Banská Bystrica - predseda predstavenstva a prezident
1995 - 2005 Fakulta financií UMB (vedúci katedry bankovníctva, mimoriadny profesor, vo funkcii dekana fakulty 2000 - 2004)
2003 - 2006 Wyzsza Szkola Banskova w Chorozowie - profesor

2005 -         Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach - školiteľ v študijnom odbore 3.3.7 Financie pre denné a externé štúdium tretieho stupňa  

2005 - 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, štatutárny   zástupca zahraničnej vysokej školy

2008 -         Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - školiteľ v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca  

2009 - 2010 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava - minister

2010 -         Fakulta práva J. Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove - školiteľ v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo pre denné a externé štúdium tretieho stupňa 

2010 - 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor v SR, vrchný riaditeľ a štatutárny zástupca BIVŠ, a. s., o. z.

2011 - 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor v SR, člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha

 

Od r. 2012 predseda predstavenstva Burzy cenných papierov v BratislaveOkrem toho: 

 • Členstvo v dozorných radách (Slovenská sporiteľňa, a.s. - od r. 1998 - 2001; Spoločnosť pre poistenie exportných úverov (predchodca EXIMBANKY) - od r. 1992 - 1996; Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava. 2002 - 2006; Spoločnosť pre riadenie letovej prevádzky 2004 - 2006
 • Predseda predstavenstva VANYS a.s. od r. 2005

Pobyty na zahraničných univerzitách a vedeckých inštitúciách

 • r. 1991 - 3-týždňová stáž na Wirtschaftsuniversität Viedeň, Rakúsko
 • r. 1993 - 3-týždňový intenzívny seminár Univerzita Bazilej, Švajčiarsko
 • r. 1997 - 2-týždňová stáž na First Tennessee, State University Memphis, USA
 • r. 2004 - 2-týždňový študijný pobyt, McGill University, Kanada
 • r. 2004 - 6-týždňový študijný a vedecký pobyt, The University of Southern Mississippi, USA
 •  

Publikačná a vedecká činnosť

  Autor (spoluautor) vysokoškolských učebníc (6) a vedeckých monografií (5), okrem toho množstvo vedeckých statí a článkov.

   

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

 1. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J.: Mikroekonomické východiská verejných financií. Bratislava: Sprint vfra, 2004. ISBN 80-89085-29-6. Recenzenti: Ochrana, F., Vítek, L.
 2. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. - ORVISKÁ, M. - ZIMKOVÁ, E.: Verejné financie. Bratislava: Sprint vfra, 2005. ISBN 80-89085-32-2. Recenzenti: Ochrana, F., Majcher, M., Korauš, A., Pavel, J.
 3. MEDVEĎ, J. AKOL.: Daňová teória adaňový systém. Bratislava: Sprint 2009, ISBN: 978-80-89393-09-1, Recenzenti: Vybíhal, V., Hamerníková, B., Oberhauser, A. J.
 4. MEDVEĎ. J - NEMEC, J. A KOL.: Verejné financie, Bratislava: Sprint 2011, ISBN 978-80-89393-46-6 
 5. MEDVEĎ, J. A KOL.: BANKY - teória a prax. Bratislava: Sprint 2, 2012. ISBN: 978-80-89393-73-2. 
 6. MEDVEĎ, J, TKÁČ, M. A KOL.: BANKY - história, teória a prax. Bratialava: Sprint 2, 2013. ISBN 978-80-89393-84-8.

 

Vysokoškolské učebnice

 

 1. KOPŠO, E. A KOL. (MEDVEĎ, J.,...): Ekonomika cestovného ruchu. Bratislava: SPN, 1985, Č. 67-188-85; 
 2. BENČO, J. - MEDVEĎ, J. - KUVÍKOVÁ, H.: Ekonomika nevýrobných odvetví služieb. Bratislava: SPN, 1988, Č. 067-229-88;
 3. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. A KOL: Základy verejných financií. Bratislava: Sprint vfra, 2007, ISBN: 978-80-89085-84-2
 4. MEDVEĎ, J. - KOVÁČOVÁ, Z.: Finančný a bankový marketing. Bratislava: Sprint vfra, 2003. ISBN 80-89085-25-3. 
 5. MAKÚCH, J. A KOL. (Medveď, J.,...): Bankové operácie. Bratislava: IBV NBS, 1996, Kapitola 5. 

 

Vysokoškolské skriptá

     

Väčšie množstvo. Okrem iných:

 1. MEDVEĎ, J. - DANIEL, P.: Financie a mena (Makroekonomické otázky financií). Bratislava: ES EU, 1993, 222 s. ISBN 80-225-0484-X.
 2. BORZOVÁ, A. - MEDVEĎ, J. a kol. Úvod do teórie financií a meny. Banská Bystrica: FF UMB, 1997, 1. vydanie, ISBN 80-8055-091-3.

 

Učebné texty/skriptá 

18

Vedecké publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch (SCI)

 3

Vedecké publikácie v zahraničných nekarentovaných časopisoch (non-SCI)

 14

Vedecké publikácie v domácich  nekarentovaných časopisoch (non-SCI)

 16

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiách 

  3

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, monografiách

 4

 

 

Ohlasy

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch

 2

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

 54

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

229

Recenzie v zahraničných publikáciách

  3

Recenzie v domácich publikáciách

  2

 

 

Profesor Jozef Medveď vyškolil úspešne 14 vedeckých doktorandov - z toho 12 ako riadny školiteľ a 2 ako školiteľ špecialista, aktuálne školí 4 doktorandov a vyškolil viac ako 150 diplomantov ekonómov a finančníkov. 

 

 

Členstvo vo významných inštitúciách a radách

Vedecké rady vysokých škôl: 

 • v minulosti na viacerých fakultách a vysokých školách (EU Bratislava, UMB Banská Bystrica, MU Brno)
 • V súčasnosti: EF TU Košice, BIVŠ Praha.

 

Jazyky

Ruský jazyk, Anglický jazyk

 

Prof. Ing. Jozef Medveď, PhD. 

Copyright © 2009-2013 Jozef Medveď